Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko : Główny księgowy

Treść ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy

2021-08-24

na wolne stanowisko urzędnicze

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko : księgowy

 

Dokumenty do pobrania :

Ogłoszenie o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE_Przetwarzanie danych  osobowych

OŚWIADCZENIE  prawa publiczne

Informacja o wynikach naboru

2023-04-03

 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej

Aleja  Jana Pawła II 24    21-010 Łęczna

1.Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych

4)      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      wykształcenie: jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2 –letnią praktykę w księgowości ,

b)      posiada wykształcenie  co najmniej średnie o profilu ekonomicznym , preferowany kierunek finanse i rachunkowość ,  policealną  lub pomaturalną  szkoła ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6 –letniej praktyki w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

5)      nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:

1)       dodatkowe kursy,

2)       znajomość : ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

3)       doświadczenie zawodowe w księgowości w placówkach oświatowych lub jednostkach samorządu terytorialnego,

4)       znajomość programów księgowych VULCAN,

5)       umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów,

6)       umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obwiązującymi przepisami i zasadami jednostek obsługiwanych,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego , sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów,

3)      wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4)      nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych,

5)      sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień , analiz finansowych, sprawozdań GUS , SIO, PFRON,

6)      przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,

7)      współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

4.Warunki pracy:

1)      praca w systemie jednozmianowym,

2)      w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki  i piątki w godzinach 07:00–15:00, wtorki w godzinach 08:00–16:00),

3)      praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,

4)      praca w budynku Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej Aleja   Jana Pawła II 24   21-010 Łęczna,

5)      praca w zespole,

6)      codzienny kontakt telefoniczny,

7)      bezpośredni kontakt z innymi pracownikami.

5.Wymagane dokumenty:

1)                list motywacyjny  podpisany własnoręcznie ,

2)                CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

3)                kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)                kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5)                inne dokumenty według uznania potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań,

6)                kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)                oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)                 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)                oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)            oświadczenie kandydata o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe ,

11)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych do celów rekrutacji (wzory ww. oświadczeń, kwestionariusz  oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej, w wersji papierowej w  sekretariacie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej Aleja Jana Pawła II 24 , pok. nr  4 ),

12)            CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781)

W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  17 - 03 - 2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej , Aleja Jana Pawła II 24  , 21-010 Łęczna, pok. nr 4 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  księgowego  w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej " ( Decyduje data i godzina faktycznego wpływu).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZOSZIP  Łęczna , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Niekompletne oferty, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej oraz na tablicy informacyjnej przy  Aleja Jana Pawła II 24

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie

Program pomocy uczniom 2022-2023.

INFORMACJA

Wzór wniosku

Burmistrz Łęcznej

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora :

Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 13

Ogłoszenie o konkursie

2018-05-29

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna”

Informacja

Zarządzenie Burmistrza Łęcznej -Wyprawka Szkolna na 2016-2017

Wniosek ucznia  niepełnosprawnego

Aktualizacja 2016-08-17

Burmistrz Łęcznej
ogłasza nabór na stanowisko:

Dietetyk

treść ogłoszenia

2016-04-11

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego  na stanowisko dietetyka została wybrana Pani  Justyna Libera.

2016-05-10


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy na świadczenie usługi kompleksowej obsługi prawnej jednostek oświatowych z terenu Gminy Łęczna zapraszamy do złożenia oferty na realizację w/w zadania.

Termin składania ofert: 14.03.2014r.

Pliki do pobrania:

zaproszenie do składania ofert.doc

zal nr 1 formularz oferty.doc

zal nr 2 umowa.doc

2014-02-28

Informacja w  sprawie programu "Wyprawka szkolna 2015"

W ramach programu "Wyprawka Szkolna" refundacji podlegają tylko i wyłącznie wydatki na zakup podręczników. Wydatki związane z zakupem ćwiczeń , atlasów , słowników , itp. nie będą uwzględniane. W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach.

Dokumenty dla osób chcących skorzystać z  programu "Wyprawka szkolna 2015"

1. Zarządzenie Burmistrza - Wyprawka Szkolna 2015-2016
2. Wyprawka Szkolna 2015 - informacja
3. Wniosek - druk
4. Wniosek ucznia  niepełnosprawnego - druk

OGŁOSZENIE

Osoby ubiegające się o „ Pomoc materialną dla uczniów”-stypendium szkolne mogą pobrać wniosek ze strony internetowej : www.zosip.leczna.pl lub w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej ul. Jana Pawła Ii 24.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o dochodach członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do stypendium honorowane będą rachunki od miesiąca sierpnia 2015 r.

Termin składania wniosków-15 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

W sprawie wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym