Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowisko : księgowy

 

Dokumenty do pobrania :

Ogłoszenie o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE_Przetwarzanie danych  osobowych

OŚWIADCZENIE  prawa publiczne

 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej

Aleja  Jana Pawła II 24    21-010 Łęczna

1.Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych

4)      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      wykształcenie: jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe ,uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2 –letnią praktykę w księgowości ,

b)      posiada wykształcenie  co najmniej średnie o profilu ekonomicznym , preferowany kierunek finanse i rachunkowość ,  policealną  lub pomaturalną  szkoła ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6 –letniej praktyki w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

5)      nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:

1)       dodatkowe kursy,

2)       znajomość : ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,

3)       doświadczenie zawodowe w księgowości w placówkach oświatowych lub jednostkach samorządu terytorialnego,

4)       znajomość programów księgowych VULCAN,

5)       umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów,

6)       umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obwiązującymi przepisami i zasadami jednostek obsługiwanych,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego , sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów,

3)      wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4)      nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych,

5)      sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień , analiz finansowych, sprawozdań GUS , SIO, PFRON,

6)      przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,

7)      współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,

4.Warunki pracy:

1)      praca w systemie jednozmianowym,

2)      w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo (w poniedziałki, środy, czwartki  i piątki w godzinach 07:00–15:00, wtorki w godzinach 08:00–16:00),

3)      praca przy komputerze o charakterze administracyjno – biurowym,

4)      praca w budynku Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej Aleja   Jana Pawła II 24   21-010 Łęczna,

5)      praca w zespole,

6)      codzienny kontakt telefoniczny,

7)      bezpośredni kontakt z innymi pracownikami.

5.Wymagane dokumenty:

1)                list motywacyjny  podpisany własnoręcznie ,

2)                CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

3)                kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)                kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,

5)                inne dokumenty według uznania potwierdzające spełnienie niezbędnych wymagań,

6)                kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7)                oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)                 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)                oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)            oświadczenie kandydata o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe ,

11)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych do celów rekrutacji (wzory ww. oświadczeń, kwestionariusz  oraz klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej, w wersji papierowej w  sekretariacie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej Aleja Jana Pawła II 24 , pok. nr  4 ),

12)            CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781)

W celu ułatwienia kontaktu związanego z przeprowadzeniem naboru prosimy o wskazanie telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia  17 - 03 - 2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Łęcznej , Aleja Jana Pawła II 24  , 21-010 Łęczna, pok. nr 4 w zaklejonej kopercie z adresem do korespondencji i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  księgowego  w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej " ( Decyduje data i godzina faktycznego wpływu).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZOSZIP  Łęczna , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Niekompletne oferty, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję rekrutacyjną na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w  Łęcznej oraz na tablicy informacyjnej przy  Aleja Jana Pawła II 24

 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie

Program pomocy uczniom 2022-2023.

INFORMACJA

Wzór wniosku

 

Inspektor Ochrony Danych  - Adam Walczuk

Dane kontaktowe, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 534-883-007

Zarządzenie powołujące Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - umowa kontrahent

Klauzula informacyjna wobec zleceniobiorcy umowy cywilnoprawnej

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: .brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Radko, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 535 86 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Jana Pawła II 24, 21-010 Łęczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II Do jednego wejścia prowadzą schody. do drugiego prowadzi podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Deklaracja dostępności

 

Informacja na temat Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie - termin składania wniosków.

Program pomocy uczniom 2021-2022.

INFORMACJA.

Wzór wniosku 2021.

2021-08-13

 
Więcej artykułów…