Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Uwaga:
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

 

 


 

Artur Radko

Kierownik

81 53 -  58-689

Edyta Kasprzak

Gł. Księgowy

81 53 - 58-697

Joanna Pastuszak

Z-ca Gł. Księgowego

81 53 - 58-694

Monika Dylewska

Sekretariat

81 53 -  58-688

Agnieszka Chołyk

Zamówienia publiczne

81 53 -  58-681

Edyta Stasiak

Obsługa Płacowa PP Nr 1; PP Nr 2; PP Nr 3; PP Nr 4

81 53 -  58-682

Sylwia Gora

Obsługa Księgowa   PP Nr 3 PP Nr 4

81 53 -  58-683

Renata Brzozowska

Obsługa Płacowa  SP Nr 4;

81 53 -  58-684

Jolanta Zuber

Obsługa Płacowa SP Nr 2;

81 53 -  58-686

Joanna Stępniak

Pomoc Materialna dla Uczniów/ Dietetyk

81 53 -  58-685

Danuta Grzesiuk

Obsługa Kadrowa PP Nr 1; PP Nr 2; PP Nr 3 ; PP Nr 4

81 53 -  58-690

Wioletta Wawer

Obsługa Kadrowa SP Nr  4;

81 53 -  58-692

Małgorzata Kwiecińska-Rybka

Obsługa Księgowa

81 53 -  58-693

Anna Jońska

Obsługa Księgowa SP Nr 2

81 53 -  58-691

Renata Miziołek

BHP

81 53 -  58-695

Monika Graszkiewicz

Obsługa Kadrowa SP Nr 2;

81 53 -  58-696

 

 

 

 

 


 

Informacja dotycząca wniosków

Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli w Łęcznej ul. Jana Pawła II 24 informuje, że wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym będą przyjmowane  do dnia 16-09-2019 r. Do stypendium nie jest wliczany program 500+.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 528 zł. na osobę netto.

 

Wnioski są do pobrania w szkole, w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Jana Pawła II 24.

Druk wniosku do pobrania

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności udziału: w wycieczkach szkolnych, zajęciach sportowych, muzycznych, wyjazdach do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach edukacyjnych, udziału w kursach nauki języków obcych, kursach komputerowych oraz innych kursach o charakterze edukacyjnym wynikających z zainteresowań i potrzeb ucznia;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, opracowań szkolnych, artykułów szkolnych, biurka, krzesła, sprzętu komputerowego, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych oraz innych przedmiotów niezbędnych w procesie edukacji, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat, bursę lub stancję oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

2019-08-22 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

udzielana z budżetu Gminy Łęczna dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne z siedzibą na terenie Gminy Łęczna.


Podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci.

 

Aktualizacja 2023-05-26


 


 

 

 

INFORMACJA

w sprawie wymogów dotyczących prowadzenia żłobków

Prowadzenie żłobka, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz 672 z póź. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmiot, który chce prowadzić żłobek powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej informacji na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ . Rejestr prowadzi burmistrz miasta.

Burmistrz miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.


 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZNA

(szkoły podstawowe specjalne, szkoły ponadpodstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi,
szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówki wymienione w art. 2 pkt 3-8 upo)
na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59  z póź. zm.)

 

Zgloszenie do ewidencji szkol i placowek niepublicznych_pozostale_Druk.docx

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół_Druk.docx

Informacje do zarejestrowania w SIO oraz nadania Nr REGON_Druk.doc

Informacja o warunkach lokalowych_pozostale_Druk.docx

Wykaz Kadry Pedagogicznej_pozostale_Druk.docx

Zobowiazanie_Druk.docx

Aktualizacja

2023-05-23

Zarządzenie Burmistrza – Wyprawka Szkolna 2016-2017
 

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59 t.j. z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.l),
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 , str.9)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn.zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz.311 z późn. zm.)

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Łęczna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Łęcznej, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. w przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
 4. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Dofinansowanie to pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia dyplomu świadectwa, lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu, lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • W przypadku miejsca zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna innego niż miejsce zameldowania - oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika na terenie gminy Łęczna z zamiarem stałego pobytu,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej otrzymanym w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5

21-010 Łęczna

lub osobiście w biurze podawczym

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. Oświadczenie o pomocy de minimis.
 5. Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis
 6. Uchwała Nr  IX/112/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego

 

2023-05-25

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Brak aktualnych postępowań przetargowych

nie później niż do dnia 10.12.2019r. , do godz. 10.00
 

Informacje

Wnioski ZFŚS

Wniosek o świadczenie socjalne

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie nauczyciela emeryta

Wniosek o pożyczkę

Pliki do pobrania dla jednostek:

Zarządzenie  obiady w przedszkolu PROJEKT

Data dodania 2010-08-18

Zarządzenie obiady w szkole PROJEKT